Bezoekersvoorwaarden

1. Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

  • OnlineTicket.nl: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OnlineTicket.nl B.V., gevestigd te Zwolle.
  • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van OnlineTicket.nl;
  • Evenement: de georganiseerde gebeurtenis, zoals een gebeurtenis van muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard, ten behoeve waarvan OnlineTicket.nl Kaarten verkoopt;
  • Evenementhouder: de natuurlijke of rechtspersoon die een Evenement produceert of organiseert en daarvoor verantwoordelijk is;
  • Evenementovereenkomst: de overeenkomst , ongeacht of deze schriftelijk dan wel mondeling is aangegaan, tussen de Klant en de Evenementhouder.
  • Vervoerder: de natuurlijke of rechtspersoon die zich krachtens een (vervoers)overeenkomst verbindt tot vervoer van de Klant.
  • Vervoersovereenkomst: De overeenkomst op grond waarvan, ongeacht of deze schriftelijk dan wel mondeling is aangegaan, Vervoerder de klant vervoert.
  • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie OnlineTicket.nl een overeenkomst aangaat betrekking hebbende op de verkoop van Kaarten voor een Evenement, dan wel aan wie OnlineTicket.nl daartoe een aanbieding doet;
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen OnlineTicket.nl en Klant ter verkrijging van Kaarten voor een Evenement dan wel voor het parkeren bij en/of het vervoeren van en naar het Evenement;
  • Kaart(en): het document dat dient als toegangsbewijs voor een Evenement, en/of het parkeren bij het Evenement en/of het vervoer van het parkeerterrein naar het Evenement en terug, waaronder mede begrepen elektronische Tickets;

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij OnlineTicket.nl, producten of diensten van welke aard ook aan Klant levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
2.2 De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Klant wijst OnlineTicket.nl uitdrukkelijk van de hand.
2.3 Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. OnlineTicket.nl is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn op de website van OnlineTicket.nl raadpleegbaar.
2.4 Op de Overeenkomst zijn eveneens van toepassing de (algemene) voorwaarden van de Evenementhouder van het Evenement en - indien sprake is van vervoer van de Klant door een Vervoerder - de (algemene) voorwaarden van de Vervoerder. In geval van strijdigheid prevaleren de Algemene Voorwaarden van OnlineTicket.nl. Indien nog niet in het bezit van Klant, zal OnlineTicket.nl op verzoek de algemene voorwaarden van de Evenementhouder en/of Vervoerder toezenden.

3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van OnlineTicket.nl vrijblijvend.
3.2 De Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Kaarten zijn gereserveerd. Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken. Indien Klant kiest voor het via elektronische weg ontvangen van Tickets, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Ticket bij Klant vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt.
3.3 Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die de Klant heeft ingevoerd bij de bestelling, kan OnlineTicket.nl contact met de Klant opnemen met behulp van de gegevens die de Klant heeft ingevoerd. Als OnlineTicket.nl de Klant niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan OnlineTicket.nl ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Kaarten alsnog te verkopen aan een derde. Indien OnlineTicket.nl twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Klant bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Klant gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Klant te annuleren en de Kaarten alsnog te verkopen aan een derde. OnlineTicket.nl zal zich inspannen om de Klant in een dergelijk geval te informeren. 
3.4 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.

4. Prijzen en betaling

4.1 OnlineTicket.nl verkoopt Kaarten namens Evenementhouders en/of Vervoerder die de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepalen. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.
4.2 De Klant betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats via de op de website van OnlineTicket.nl aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Indien de Klant Kaarten koopt bij aanvang van het Evenement, dient op de aldaar door OnlineTicket.nl bij verkoop aangegeven wijze direct te worden betaald.
4.3 Alle prijzen van OnlineTicket.nl zoals vermeld op de website zijn in euro's inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. De vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het besteltraject is bindend.
4.4 Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is de Klant over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien de Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan OnlineTicket.nl de vordering uit handen geven, in welk geval Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.
4.5 Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet tijdig betaalt kan OnlineTicket.nl ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Kaarten alsnog te verkopen aan een derde.
4.6 De Klant betaalt voor de Ticket de door de Evenementenorganisator bepaalde prijzen zoals vermeld in de Ticketshop. Voor het gebruik van de Ticketshop worden Transactie- en Servicekosten gerekend welke bovenop de door de Evenementenorganisator voor een Ticket vastgestelde prijs in rekening zal worden gebracht.
4.7 OnlineTicket.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van vergissingen in de bestellingen van Tickets, bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal Tickets en/of het soort Evenement. Het is niet mogelijk om bij OnlineTicket.nl Tickets te annuleren of te ruilen. Verder verzorgt OnlineTicket.nl geen terugbetaling van Tickets. Ten aanzien van deze kwesties verwijst OnlineTicket.nl naar de Evenementenorganisator als verantwoordelijke en verkoper van het Ticket.
4.8 Indien de Evenementenorganisator heeft besloten tot terugbetaling van het bedrag dat voor een Ticket is betaald, betreft dit nimmer de Transactie- en Servicekosten (met een minimum van Euro 2,- per ticket).

5. Leveringstermijnen

5.1 Kaarten worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Klant heeft opgegeven bij de bestelling. OnlineTicket.nl zal het door Klant opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen, totdat Klant aan OnlineTicket.nl een nieuw (e-mail)adres heeft meegedeeld.
5.2 De door OnlineTicket.nl opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient OnlineTicket.nl schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
5.3 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij OnlineTicket.nl, na sommatie door de Klant niet reageert of aangeeft de Kaarten mogelijk niet voor aanvang van het betreffende Evenement te kunnen leveren reageert en/of de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat. 

6. Afgelaste of verschoven Evenementen

6.1 OnlineTicket.nl is niet verantwoordelijk voor de organisatie en het verloop van het Evenement en is geen partij bij de Evenementenovereenkomst. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel OnlineTicket.nl zal proberen Klant van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat OnlineTicket.nl de benodigde informatie van de Evenementhouder heeft ontvangen, kan OnlineTicket.nl niet garanderen dat Klant van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. OnlineTicket.nl is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
6.2 Kaarten van verschoven Evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Voor meer informatie hierover kan Klant contact met de Evenementhouder. Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, kan de Evenementhouder voorwaarden stellen aan de vergoeding van de ticketprijs.
6.3 OnlineTicket.nl is niet verantwoordelijk voor terugbetalingen. Indien een Evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan Klant de Kaarten voor dit Evenement inleveren op een door de Evenementhouder aangegeven wijze. De Evenementhouder is verantwoordelijk voor terugbetaling van de prijs van de Kaarten. Service- en administratiekosten worden niet gerestitueerd.

7. Kaarten

7.1 De door OnlineTicket.nl gedistribueerde Kaarten blijven eigendom van de Evenementhouder en/of Vervoerder en worden aan de Klant geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Evenementhouder en/of OnlineTicket.nl niet is toegestaan het toegangsbewijs te verkopen aan derden of op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, dan wel het toegangsbewijs in commerciële uitingen - op welke wijze dan ook - aan te bieden of te gebruiken. Bij overtreding van voornoemde voorwaarde is OnlineTicket.nl en/of de Evenementhouder gerechtigd de betreffende Kaart(en) ongeldig te maken en/of de Klant een boete op te leggen. Houders van ongeldige Kaarten zal de toegang tot het Vervoer en/of Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
7.2 Na ontvangst dient Klant de Kaarten te controleren, aangezien fouten niet altijd kunnen worden hersteld. Na aanschaf kunnen Kaarten niet meer geruild of vergoed worden, tenzij OnlineTicket.nl een fout heeft gemaakt en de Klant OnlineTicket.nl omgaand na ontvangst heeft geïnformeerd.

Indien het Ticket van Klant zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid te controleren is, kan Klant contact opnemen met de online klantenservice of 038-4256700.

7.3 Speciale wensen, zoals het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen tijdig en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt. OnlineTicket.nl kan geen enkele garantie geven dat aan speciale wensen tegemoet kan worden gekomen. Voor meer informatie hierover kan Klant contact met OnlineTicket.nl opnemen via de op de website aangegeven wijze.

8. Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten

8.1 De op het Kaarten van OnlineTicket.nl rustende industriële en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan OnlineTicket.nl dan wel haar licentiegever. De Klant zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van OnlineTicket.nl dan wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.
8.2 Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van de Kaart(en) te verwijderen of te wijzigen, danwel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van de Kaart(en).
8.3 Het is Klant verboden de Kaart(en) te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
8.4 De Overeenkomst strekt nooit tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht aan de Klant.

9. Privacy

9.1 Klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van OnlineTicket.nl en/of Evenementhouder welke op de website van OnlineTicket.nl en de Evenementhouder raadpleegbaar is en stemt in met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.

10. Aansprakelijkheid

10.1 OnlineTicket.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die de Klant ondervindt door handelen of nalaten van derden. OnlineTicket.nl levert slechts diensten die verband houden met de verkoop en levering van de Kaarten voor Evenementen en Vervoer. OnlineTicket.nl is geen partij bij de Evenementenovereenkomst en/of Vervoersovereenkomst. OnlineTicket.nl is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die verband houdt of voorvloeit met de uitvoeringen van de Evenementenovereenkomst en/of Vervoersovereenkomst dan wel die het gevolg is van handelen of nalaten van de Evenementenhouder en/of diens ondergeschikten en/of van handelen of nalaten van de Vervoerder en/of diens ondergeschikten. 
10.2 Indien OnlineTicket.nl tevens Kaarten levert aan de Klant voor het parkeren van voertuigen, dan is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de Evenementhouder verantwoordelijk voor het beheer en toezicht van het daarvoor aangewezen parkeerterrein. In geen geval is OnlineTicket.nl aansprakelijk voor enige schade aan het voertuig van de Klant.
10.3 De aansprakelijkheid van OnlineTicket.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant OnlineTicket.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en OnlineTicket.nl ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat OnlineTicket.nl in staat is adequaat te reageren.
10.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij OnlineTicket.nl meldt.
10.5 OnlineTicket.nl kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van de Kaarten dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Klant geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. OnlineTicket.nl is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan OnlineTicket.nl.
10.6 OnlineTicket.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Klant bij derde partijen verkregen Kaarten. OnlineTicket.nl kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.

11. Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan OnlineTicket.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
11.2 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft OnlineTicket.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van Klant op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan Klant mee te delen en zulks zonder dat OnlineTicket.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Onlineticket.nl, in geval de rechtbank bevoegd is, in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de rechtbank te Zwolle, behoudens voor zover anders mocht voortvloeien uit artikel 108 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Onlineticket.nl blijft echter steeds bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
12.2 Op alle overeenkomsten met OnlineTicket.nl is Nederlands recht van toepassing.

13. Aanvullende voorwaarden producten Joe Park B.V.

13.1 Voor de producten die OnlineTicket.nl namens Joe Park B.V. verkoopt zijn aanvullend de algemene voorwaarden van Joe Park B.V. van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn in te zien op de website: http://shop.onlineticket.nl/algemene_voorwaarden/905/ .

Snel een oplossing nodig?

Wilt u een offerte aanvragen of informatie opvragen? Maak dan direct een vrijblijvende afspraak en neem contact op met één van onze medewerkers. Klik op de onderstaande button en vul het contactformulier in!