Algemene Voorwaarden OnlineTicket - Consument

1. Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

 • OnlineTicket.nl: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OnlineTicket.nl B.V., gevestigd te Zwolle. OnlineTicket.nl treedt in naam van de Evenementhouders en/of Vervoerders op en sluit voor rekening en risico van die partijen Overeenkomsten. OnlineTicket.nl is zelf geen partij bij een Overeenkomst;
 •  Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van OnlineTicket.nl;
 • Evenement: de georganiseerde gebeurtenis, zoals een gebeurtenis van muzikale, culturele,

  sportieve en/of recreatieve aard, ten behoeve waarvan OnlineTicket.nl Kaarten verkoopt;
 • Evenementhouder: de natuurlijke of rechtspersoon die een Evenement produceert of organiseert en daarvoor verantwoordelijk is en uit dien hoofde - al dan niet met bemiddeling van OnlineTicket.nl - Kaarten verkoopt;
 • Evenementovereenkomst: de overeenkomst, ongeacht of deze schriftelijk dan wel mondeling is aangegaan, tussen de Klant en de Evenementhouder met betrekking tot toegang tot een Evenement en/of het parkeren bij het Evenement.
 • Vervoerder: de natuurlijke of rechtspersoon die zich krachtens een (vervoers)overeenkomst verbindt tot vervoer van de Klant.
 • Vervoersovereenkomst: De overeenkomst op grond waarvan, ongeacht of deze schriftelijk dan wel mondeling is aangegaan, Vervoerder de klant vervoert.
 • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie OnlineTicket.nl een overeenkomst aangaat betrekking hebbende op de koop van Kaarten voor een Evenement, dan wel aan wie OnlineTicket.nl daartoe een aanbieding doet;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen enerzijds de Evenementhouder en/of de Vervoerder, daarbij vertegenwoordigd doorOnlineTicket.nl, en anderzijds de Klant ter verkrijging van Kaarten voor een Evenement dan wel voor het parkeren bij en/of het vervoeren van en naar het Evenement, derhalve een Evenementovereenkomst dan wel een Vervoersovereenkomst;
 • Kaart(en): het document dat dient als toegangsbewijs voor een Evenement, en/of het parkeren bij het Evenement en/of het vervoer (van het parkeerterrein) naar het Evenement en terug, waaronder mede begrepen elektronische Tickets;

2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij OnlineTicket.nl namens Evenementhouder en/of Vervoerder optreedt, op grond waarvan producten of diensten van welke aard ook aan Klant worden geleverd, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.

2.2 De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Klant wijst OnlineTicket.nl uitdrukkelijk van de hand.

2.3 Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. OnlineTicket.nl is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn op de website van OnlineTicket.nl raadpleegbaar.

2.4 Op de Overeenkomst zijn eveneens van toepassing de (algemene) voorwaarden van de Evenementhouder van het Evenement en - indien sprake is van vervoer van de Klant door een Vervoerder - de (algemene) voorwaarden van de Vervoerder. In geval van strijdigheid prevaleren de Algemene Voorwaarden van OnlineTicket.nl.

Indien nog niet in het bezit van Klant, zal OnlineTicket.nl op verzoek de algemene voorwaarden van de Evenementhouder en/of Vervoerder toezenden.

3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van OnlineTicket.nl vrijblijvend.

3.2 De Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Kaarten zijn gereserveerd. Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken. Indien Klant kiest voor het via elektronische weg ontvangen van Tickets, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van Kaarten bij Klant vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt.

3.3 Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die de Klant heeft ingevoerd bij de bestelling, kan OnlineTicket.nl contact met de Klant opnemen met behulp van de gegevens die de Klant heeft ingevoerd. Als OnlineTicket.nl de Klant niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan OnlineTicket.nl ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Kaarten alsnog te verkopen aan een derde. Indien OnlineTicket.nl twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Klant bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Klant gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Klant te annuleren en de Kaarten alsnog te verkopen aan een derde. OnlineTicket.nl zal zich inspannen om de Klant in een dergelijk geval te informeren.

3.4 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.

4. Prijzen en betaling

4.1 OnlineTicket.nl verkoopt Kaarten namens Evenementhouders en/of Vervoerder die de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepalen. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.

4.2 De Klant betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats via de op de website van OnlineTicket.nl aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Indien de Klant Kaarten koopt bij aanvang van het Evenement, dient op de aldaar door OnlineTicket.nl bij verkoop aangegeven wijze direct te worden betaald.

4.3 Alle prijzen van OnlineTicket.nl zoals vermeld op de website zijn in euro's inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. De vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het besteltraject is bindend.

4.4 Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is de Klant over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien de Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan OnlineTicket.nl de vordering uit handen geven, in welk geval Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

4.5 Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet tijdig betaalt kan OnlineTicket.nl ertoe overgaan namens de Evenementhouder en/of Vervoerder de reservering te annuleren en de Kaarten alsnog te verkopen aan een derde.

4.6 De Klant betaalt voor de Kaarten de door de Evenementhouder bepaalde prijzen zoals vermeld in de ticketshop, vermeerderd met de administratiekosten van OnlineTicket.nl.

4.7 OnlineTicket.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van vergissingen in de bestellingen van Kaarten, bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal Kaarten en/of het soort Evenement.

Het is niet mogelijk om bij OnlineTicket.nl Kaarten te annuleren of te ruilen. Verder verzorgt OnlineTicket.nl geen terugbetaling van Kaarten. Deze bepalingen laten onverlet de wettelijke en/of contractuele rechten van de Klant jegens de Evenementhouder en/of Vervoerder als verantwoordelijke en verkoper van de Kaarten. Ten aanzien van deze kwesties verwijst OnlineTicket.nl dan ook naar de Evenementhouder en/of Vervoerder.

4.8 Indien de Evenementhouder heeft besloten tot terugbetaling van het bedrag dat voor een Kaart is betaald, betreft dit nimmer de administratiekosten die aan OnlineTicket.nl zijn betaald door de Klant.

5. Leveringstermijnen

5.1 Kaarten worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Klant heeft opgegeven bij de bestelling. OnlineTicket.nl zal het door Klant opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen, totdat de Klant aan OnlineTicket.nl een nieuw (e-mail)adres heeft meegedeeld.

5.2 De door OnlineTicket.nl opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen de Evenementhouder en/of Vervoerder via OnlineTicket.nl schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

6. Afgelaste of verschoven Evenementen

6.1 OnlineTicket.nl is niet verantwoordelijk voor de organisatie en het verloop van het Evenement en is geen partij bij de Evenementenovereenkomst. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel OnlineTicket.nl zal proberen Klant van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat OnlineTicket.nl de benodigde informatie van de Evenementhouder heeft ontvangen, kan OnlineTicket.nl niet garanderen dat Klant van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. OnlineTicket.nl is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.

6.2 Kaarten van verschoven Evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Voor meer informatie hierover kan Klant contact opnemen met de Evenementhouder. Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, kan de Evenementhouder voorwaarden stellen aan de vergoeding van de ticketprijs.

6.3 OnlineTicket.nl is niet verantwoordelijk voor terugbetalingen. Indien een Evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan Klant de Kaarten voor dit Evenement inleveren op een door de Evenementhouder aangegeven wijze. De Evenementhouder is – als verkopende partij - verantwoordelijk voor terugbetaling van de prijs van de Kaarten. Service- en administratiekosten worden niet gerestitueerd door OnlineTicket.nl.

7. Kaarten

7.1 De door OnlineTicket.nl gedistribueerde Kaarten blijven eigendom van de Evenementhouder en/of Vervoerder en worden aan de Klant geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Evenementhouder en/of Vervoerder en/of OnlineTicket.nl niet is toegestaan het toegangsbewijs te verkopen aan derden of op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, dan wel het toegangsbewijs in commerciële uitingen - op welke wijze dan ook - aan te bieden of te gebruiken. Bij overtreding van voornoemde voorwaarde is OnlineTicket.nl en/of de Evenementhouder en/of Vervoerder gerechtigd de betreffende Kaart(en) ongeldig te maken en is de Klant gehouden de daardoor ontstane schade bij de Evenementhouder en/of Vervoerder te vergoeden. Houders van ongeldige Kaarten zal de toegang tot het Vervoer en/of Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

7.2 Na ontvangst dient Klant de Kaarten te controleren, aangezien fouten niet altijd kunnen worden hersteld. Na aanschaf kunnen Kaarten niet meer geruild of vergoed worden, tenzij OnlineTicket.nl een fout heeft gemaakt en de Klant OnlineTicket.nl omgaand na ontvangst heeft geïnformeerd.Indien een Kaart van Klant zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid te controleren is, kan Klant contact opnemen met de online klantenservice of 038-4256700.

7.3 Speciale wensen, zoals het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen tijdig en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt. OnlineTicket.nl kan geen enkele garantie geven dat aan speciale wensen tegemoet kan worden gekomen. Voor meer informatie hierover kan Klant contact met OnlineTicket.nl opnemen via de op de website aangegeven wijze.

8. Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten

8.1 De op de Kaarten van OnlineTicket.nl rustende industriële en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan OnlineTicket.nl dan wel haar licentiegever. De Klant zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van OnlineTicket.nl dan wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.

8.2 Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van de Kaart(en) te verwijderen of te wijzigen, dan wel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van de Kaart(en). 8.3 Het is Klant verboden de Kaart(en) te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.

8.4 De Overeenkomst strekt nooit tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht aan de Klant.

9. Privacy

9.1 Klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van OnlineTicket.nl en/of Evenementhouder welke op de website van OnlineTicket.nl en de Evenementhouder raadpleegbaar is en stemt in met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.

10. Aansprakelijkheid

10.1 OnlineTicket.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die de Klant ondervindt door handelen of nalaten van derden. OnlineTicket.nl levert slechts (bemiddelings)diensten aan de Evenementenhouder en/of de Vervoerder die verband houden met de verkoop en levering van de Kaarten voor Evenementen, het parkeren bij Evenementen en Vervoer. OnlineTicket.nl is zelf geen partij bij de Overeenkomst, de Evenementenovereenkomst en/of Vervoersovereenkomst, zij sluit deze overeenkomsten slechts namens de Evenementenhouder en/of de Vervoerder. OnlineTicket.nl is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die verband houdt of voortvloeit uit de uitvoering van de Overeenkomst, de Evenementenovereenkomst en/of Vervoersovereenkomst dan wel die het gevolg is van handelen of nalaten van de Evenementenhouder en/of diens ondergeschikten en/of van handelen of nalaten van de Vervoerder en/of diens ondergeschikten.

10.2 Indien OnlineTicket.nl tevens Kaarten levert aan de Klant voor het parkeren van voertuigen, dan is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de Evenementhouder verantwoordelijk voor het beheer en toezicht van het daarvoor aangewezen parkeerterrein. In geen geval is OnlineTicket.nl aansprakelijk voor enige schade aan het voertuig van de Klant.

10.3 OnlineTicket.nl kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van de Kaarten dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Klant geen aanspraak maken op een vervangende Kaart of terugbetaling van enige gelden. OnlineTicket.nl is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan OnlineTicket.nl.

10,4 OnlineTicket.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Klant bij derde partijen verkregen Kaarten. OnlineTicket.nl kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.

11. Toepasselijk recht

11.1 Op alle overeenkomsten die OnlineTicket.nl sluit namens Evenementhouder en/of Vervoerder is Nederlands recht van toepassing.